ලිස්සා ෙබයාරිං කාරණය අවධානය යොමු කළ යුතුයි

ලිස්සා ෙබයාරිං මතුපිට ස්පර්ශ, එසේ සම්බන්ධ මතුපිට යම් චිත්රපට පවත්වා ගැනීමට වේ, ඒ නිසා නිර්මාණය පහත සඳහන් ප්රශ්න අවධානය යොමු කළ යුතුයි:

1, තෙල් චිත්රපට, යහතින් ඝර්ෂනය මතුපිට ඇතුල් විය හැකිය කරන්න.

2, තෙල් ඉසිලුම් බවට දරණ නොවන මතුපිට ප්රදේශයේ විය යුතුය.

3, පූර්ණ මුද්ද රෝදයට ඉසිලුම් මැද විවෘත කරන්න එපා.

4, එවැනි තෙල් උළු ලෙස, විවෘත වළක කම්මැල්ලවීර.

5 තෙල් මුද්ද පූර්ණ සහ විශ්වසනීය තෙල් කිරීමට.

6, කුහරය පුරවා අවහිර වෙන්න එපා.

7, තෙල් ගලා ප්රදේශයේ නැත පිහිටුවීමට නැහැ.

8, තියුණු කෙළවරවල් හා දාර වැළැක්වීම සඳහා මෙම චිත්රපටය කපා.


Post time: May-11-2018
WhatsApp Online Chat !