فرهنگ

فرهنگ سازمانی شرکت من برای کار مردم گرا، کارکنان افتخار از کارخانه.

نخستین مشتری، به ارائه کیفیت محصول، در نظر داشته باشید خط مشی کیفیت.

خط مشی کیفیت شرکت من: کیفیت اعتبار رشد پایدار اول

تفسیر خط مشی کیفیت:

کیفیت گرا: عملکرد موثر سیستم مدیریت کیفیت، پیگیری اصل اول کیفیت، و به طور مداوم توسعه محصولات جدید برای پاسخگویی به تقاضای بازار، این شرکت همچنان به تزریق حرکت.

اعتبار اول: اصل حسن نیت، ریز بتواند مدیریت داخلی، تمرکز بر روی فرهنگ سازمانی، ایجاد مدل مدیریت برای انطباق با توسعه شرکت.

رشد پایدار: بهبود مستمر، عمل کامل، کار موثر، در ادامه به بهبود بخشد. به تدریج سطح مدیریت شرکت با جهان است.


WhatsApp Online Chat !